Home » Voorwaarden » Assurantiën

Algemene Voorwaarden MVGM Assurantiën

 

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap MVGM Assurantiën B.V., gevestigd te (2280 DV) Rijswijk aan de de Bruyn Kopsstraat 9K, hierna te noemen: “MVGM”, en haar bestuurders en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor MVGM werkzaam zijn. De wederpartij van MVGM is degene aan wie MVGM enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als “Wederpartij”. Partijen, MVGM en de Wederpartij, worden hierna ook gezamenlijk aangeduid als “Partijen”, dan wel ieder afzonderlijk als “Partij”.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door MVGM gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door MVGM gesloten overeenkomsten waarbij MVGM zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht en/of waarbij MVGM optreedt als adviseur en/of bemiddelaar in de zin van de Wet op financieel toezicht (Wft).

1.2 Algemene voorwaarden van de Wederpartij worden door MVGM niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor zover toch voorwaarden van de wederpartij van toepassing zijn, prevaleren de algemene voorwaarden van MVGM altijd boven de gehanteerde voorwaarden van de Wederpartij.

1.3 De Wederpartij die onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden met MVGM een overeenkomst heeft gesloten, wordt geacht ook bij latere overeenkomsten tussen Partijen met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

1.4 Afspraken met en toezeggingen en verklaringen van medewerkers van MVGM die afwijken van deze algemene voorwaarden binden MVGM uitsluitend wanneer deze door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van MVGM schriftelijk namens MVGM zijn bevestigd. Het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW is hierbij uitdrukkelijk niet van toepassing.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in een overeenkomst tussen partijen en/of in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

1.6 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

1.7 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van bepalingen in deze algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

1.8 De titels boven de artikelen in deze algemene voorwaarden zijn slechts bedoeld voor het gemak van de lezer; daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 2. Uitvoering en communicatie

2.1 MVGM voert de opdracht met zorg uit, zoals dat van een redelijk handelend dienstverlener kan en mag worden verwacht. MVGM verstrekt haar adviezen schriftelijk.

2.2 Offertes, tarieven en adviezen van MVGM zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aan gegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker en  kunnen door MVGM te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken. Tenzij schriftelijk anders aangegeven, zijn offertes geldig gedurende één maand.

2.3 Aan MVGM verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van MVGM, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen Partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat MVGM een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. MVGM is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.5 In het geval Wederpartij enig digitaal bericht, per e-mail dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van MVGM, aan MVGM heeft verzonden en Wederpartij binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) MVGM heeft ontvangen, dient het bericht als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien Wederpartij binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) MVGM wenst te ontvangen, dient Wederpartij zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) MVGM heeft bereikt.

2.6 Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de Wederpartij, door MVGM verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door MVGM gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van MVGM het tegendeel blijkt.

 

Artikel 3. Inschakeling derden

3.1 Het is MVGM na overleg met Wederpartij toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden voor rekening en risico van Wederpartij.

3.2 MVGM is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

 

Artikel 4. Beloning en betaling

4.1 Partijen maken afspraken over de beloning van MVGM. De beloning kan begrepen zijn in de aan MVGM door aanbieder betaalde provisie en/of er kan een uurtarief worden overeengekomen. Indien de beloning op basis van provisie geschied, geeft MVGM de Wederpartij op verzoek inzicht in de door MVGM ontvangen provisie als gevolg van de door Wederpartij verstrekte opdracht.

4.2 Wijzigingen in een van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Wederpartij doorberekend. MVGM is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van MVGM beïnvloeden.

4.3 Betalingen door de Wederpartij dienen te worden gedaan, zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door MVGM voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

4.4 Wederpartij is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan Wederpartij in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door Wederpartij, na bemiddeling van MVGM, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

4.5 Verrekening door Wederpartij van de door MVGM gefactureerde premies en bedragen met een door Wederpartij gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Wederpartij in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door MVGM uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.6 Indien Wederpartij de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert deze in verzuim. Indien Wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan MVGM of aan de verzekeraar te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Wederpartij tevens gehouden is tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, zulks met een minimum van vijftien procent (15%) van het door de Wederpartij aan MVGM verschuldigde bedrag.

4.7 Indien de kredietwaardigheid van Wederpartij daartoe naar het oordeel van MVGM aanleiding geeft, kan MVGM nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan MVGM de uitvoering van de overeenkomst kan opschorten, totdat Wederpartij voldoende zekerheid voor de betalingsverplichtingen heeft verschaft.

 

Artikel 5. Termijnen

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door MVGM opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

 

Artikel 6. Medewerking

6.1 Wederpartij zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan MVGM die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Wederpartij ter beschikking van MVGM zijn gesteld, of indien Wederpartij op andere wijze niet aan haar (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is MVGM bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2 Wederpartij is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door Wederpartij aan MVGM verschafte informatie.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 MVGM is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, behoudens schade door opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van de met de leiding van het bedrijf van MVGM belaste personen.

7.2 MVGM is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door al dan niet door haar ingeschakelde derden.

7.3 Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden, is de hoogte van een eventuele door MVGM verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, zulks eventueel vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van MVGM, voor zover deze aansprakelijkheid door verzekering wordt gedekt. Indien geen verzekering dekking biedt of tot uitkering overgaat, is de hoogte van de verschuldigde schadevergoeding beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan Wederpartij in rekening gebrachte honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

7.4 De wederpartij vrijwaart MVGM tegen alle schade, elke aansprakelijkheid en alle kosten die ontstaan door het niet nakomen van de bepalingen van de overeenkomst inclusief deze algemene voorwaarden door of namens de wederpartij.

7.5 MVGM is nimmer aansprakelijk voor schade welke door Wederpartij of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door Wederpartij verstrekte inlichtingen.

7.5 MVGM is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door MVGM gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij en zover de leverancier van de software of computerprogrammatuuraansprakelijkheid jegens MVGM heeft aanvaard en de schade aan haar heeft vergoed.

7.6 MVGM is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Wederpartij aan MVGM verzonden (e-mail)berichten MVGM niet hebben bereikt.

7.7 MVGM is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat Wederpartij de in rekening gebrachte premies van de, na bemiddeling van MVGM, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van MVGM niet of niet tijdig heeft voldaan.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1 MVGM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor MVGM redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van MVGM ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van tussenpersoon geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van tussenpersoon kan worden gevergd.

 

Artikel 9. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

9.1 Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere Partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden. Deze verplichtingen geldt niet indien zij op grond van een wettelijke plicht of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bepaalde informatie dient vrij te geven.

9.2 Door Wederpartij aan MVGM verstrekte persoonsgegevens zullen door MVGM niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar te verzenden mailings etc. terzake haar marketingactiviteiten, behoudens voor zover MVGM op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3 Indien Wederpartij bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist van MVGM, zal MVGM de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Wederpartij uit het betreffende bestand verwijderen.

 

Artikel 10. Contractuele boete

10.1 Bij overtreding door de Wederpartij van het bepaalde in het artikel 9.1, is de Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5000, – per overtreding, alsmede € 1000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt (een gedeelte van een dag daaronder begrepen), een en ander onverminderd de overige wettelijke en/of contractuele het rechten van MVGM, waaronder maar niet beperkt tot op nakoming en aanvullende schadevergoeding van de werkelijk geleden schade.

 

Artikel 11. Wijziging van deze algemene voorwaarden

MVGM is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerking treden. MVGM zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de Wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerking treden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Wederpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 12. Verval van recht

De vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde dan ook jegens MVGM in verband met door MVGM verrichte werkzaamheden vervallen één jaar na het moment waarop de Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op deze en hieruit voortvloeiende overeenkomsten van MVGM is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 MVGM is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.015173. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn kan worden voorgelegd aan het KiFiD, hetzij aan de burgerlijke rechter in Nederland. MVGM conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge: vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft MVGM de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

13.3 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is dan komen de kosten van MVGM die daardoor zijn ontstaan zoals, maar niet uitsluitend, juridische kosten en onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Wederpartij.

13.3 In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is rechtbank Den Haag bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.